Dalších 127 projektů za 300 milionů zlepší životní prostředí ČR

Více odpočinkových míst, parkovacích ploch, kvalitnější zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod v malých obcích, inovativní technologie na odstraňování léčiv z vody, nová ekovýuka a posílení zvládání sucha. To je jen část řady projektů, které podpoří rezort Ministerstva životního prostředí. Ministryně Anna Hubáčková schválila finanční podporu 127 projektům ve výši téměř 300 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Norských fondů.

Národním parkům: Lepší zázemí pro turisty i místní

Více než polovina aktuálně schválených prostředků směřuje do obcí, které se nachází na území našich národních parků, a to jako náhrada za zvýšené výdaje spojené s enormním rozvojem turismu a ochranou našich nejcennějších přírodních památek.

„Čerstvě podpoříme 95 projektů ve čtyřech desítkách obcí částkou 166 milionů korun. Z přidělených peněz mohou opravit komunikace, zkvalitnit infrastrukturu, vybudovat nová parkoviště a odstavné plochy a zlepšit život svým obyvatelům i návštěvníkům. Doufám, že příští rok bude moci naše podpora zamířit i na Křivoklátsko,“ shrnuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková dotační podporu obcím, správám národních parků či neziskovým organizacím působícím v národních parcích.

Téměř 41 milionů si mj. rozdělí šumavské obce jako Hartmanice, Železná Ruda, Modrava, Stachy a další, díky nim opraví cesty, cyklotrasy, chodníky a veřejná prostranství. Obdobné prostředky obdrží na obnovu infrastruktury i desítky dalších obcí v Krkonošském národním parku i v Národním parku České Švýcarsko. Správa Národního parku Podyjí bude moci díky téměř třímilionové dotaci zabezpečit skalní stěnu ve Vranově nad Dyjí před zřícením, Správa Krkonošského národního parku zase opraví s pomocí 4 milionů korun schodiště do klášterní zahrady a přilehlé chodníky ve Vrchlabí.

Významná část prostředků ze stejné dotační výzvy putuje na renovace informačních center, obnovu expozic a tvorbu nových vzdělávacích a informačních materiálů. „Stále se přesvědčujeme, že šířit povědomí o tom, proč je nutné chránit a uchovávat naše unikátní ekosystémy, je nezbytně nutné. Vzdělaná společnost je zárukou udržitelného turismu. Správy parků, ekocentra i obce se na této výchovné práci podílejí významnou měrou a proto k nim míří i naše finanční podpora,“ vysvětluje ministryně.

Modernizace se tak dočká infocentrum v Harrachově či v Malé Úpě. Na novou interaktivní formu ekologické výchovy se budou moci těšit návštěvníci Geoparku Královská Šumava, o biodiverzitě v Krkonošském národním parku budou učit ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, nové audioknihy připraví Správa NP Šumava.

Pro zlepšení kvality vod: Podpora výzkumu na odstranění zbytků léčiv z vody

Stále více sledovanou problematikou v oblasti ochrany životního prostředí je znečištění vod mikroskopickými zbytky chemických látek různého typu, tzv. mikropolutanty. Kontaminace vod zbytky antibiotik či hormonů je prokázaná, standardní technologie v obecních čistírnách si však s nimi neumí poradit. Dotační výzva Trondheim financovaná Norskými fondy se proto zaměřila na podporu inovativních technologií, které dokáží zbavit vodu toxických látek již v čistírnách odpadních vod nebo v areálech zdravotnických zařízení.

Z projektových záměrů uspělo šest, které obdrží podporu ve výši 77,13 milionů korun. Výzkumníci Vysokého učení technické v Brně budou moci provést validační testování pokročilých oxidačních procesů na čistírně odpadních vod v Blansku a v areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vyzkouší ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě inovativní sorbenty na bázi uhlíku k dočišťování odpadních vod.

Malým obcím: Další DČOV jako efektivní řešení čištění odpadních vod

Dořešit čištění odpadních vod v lokalitách, kde se napojení na centrální čistírnu nevyplatí, budou moci nyní v šesti dalších obcích. MŽP jim posílá na výstavbu soustav domovních čistíren 26 milionů korun. Do instalace čistíren tak budou moci pustit v Úhercích na Lounsku, Petrově u Blanska či Rácovicích na Třebíčsku.

O dotace na soustavy domovních čistíren mohou obce stále žádat. „Výzva vyhlášená v Národním programu Životní prostředí je průběžná. Žádosti hodnotíme postupně a plánujeme je přijímat až do prosince příštího roku. Může se však stát, že určená alokace 300 milionů korun bude vyčerpána dříve, proto by zájemci neměli s žádostí otálet,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad žádosti posuzuje a vyplácí dotace.

Ministryně potvrdila i čtvrtmilionové příspěvky čtyřem žadatelům na zajištění ekologických výukových programů pro děti školního a předškolního věku.

Třináct krajů včetně hl. města Prahy bude moci zpracovat v souladu s novou legislativou krajské plány pro zvládání sucha a nedostatku vody. A podpora byla schválena i několika projektům na nové zdroje pitné vody či územní studie krajiny. Tyto výzvy jsou v Národním programu Životní prostředí stále otevřené.

Přehled schválených projektů z Norských fondů

Přehled schválených projektů z Národního programu Životní prostředí

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20220322-Dalsich-127-projektu-za-300-milionu-zlepsi-zivotni-prostredi-CR